Søkere, elever, ansatte, treningssenterkunder og gjesteforeleseres rettigheter

Om du søker opptak til, er elev, ansatt, treningssenterkunde eller gjesteforeleser ved Fredly folkehøgskole, må vi samle inn og registrere blant annet navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon. Uten disse opplysningene vil det ikke være mulig å utføre de oppgavene som ligger til en folkehøgskole både som studiested og arbeidsplass.

 

Hvilke personvernrettigheter har den som personopplysningene gjelder?

Når Fredly folkehøgskole behandler vurderinger eller opplysninger om bestemte enkeltpersoner, for eksempel ansatte, elever, treningssenterkunder eller gjesteforelesere, har disse personene visse personvernrettigheter.

Rettighetene følger av personopplysningsloven med forskrift og omfatter. Følgende rettigheter er de viktigste:

  • Retten til informasjon: Når Fredly folkehøgskole innhenter opplysninger direkte fra den som opplysningene gjelder, har han/hun blant annet rett på å få vite hva opplysningene skal brukes til, om Fredly folkehøgskole vil utlevere de aktuelle opplysningene til andre og hvilke øvrige rettigheter han/hun har etter personopplysningsloven med forskrift. Fredly folkehøgskole har en tilsvarende informasjonsplikt når det innhentes opplysninger om enkeltpersoner fra andre enn vedkommende selv
  • Retten til utvidet innsyn: Den som opplysningene gjelder har rett til å be om å få innsyn i personopplysninger som Fredly folkehøgskole behandler om han/henne. Den enkelte kan også be Fredly folkehøgskole om informasjon om hva som er gjort for å sikre at opplysninger som gjelder han/henne blir behandlet på en sikker måte
  • Retten til å kreve retting: Den som opplysningene gjelder har rett til å be Fredly folkehøgskole om å korrigere uriktige, ufullstendige eller utdaterte opplysninger om seg selv
  • Retten til å kreve sletting og sperring: Den som opplysningene gjelder har rett til å be om sletting av opplysninger om seg selv som han/hun mener Fredly folkehøgskole ikke har lovlig grunn til å behandle eller oppbevare. Han/hun har også rett til å be om sletting eller sperring av opplysninger om seg selv som vedkommende opplever som sterkt belastende

Dersom Fredly folkehøgskole behandler personopplysninger med grunnlag i samtykke fra den som opplysningene gjelder, har den enkelte rett til når som helst å trekke sitt samtykke tilbake. Fredly folkehøgskole må da slette eller anonymisere alle opplysninger som vedkommende har gitt samtykke til at Fredly folkehøgskole kan behandle om han/henne.

Den som opplysningene gjelder kan kreve erstatning fra Fredly folkehøgskole dersom han/hun har lidd økonomisk eller ikke-økonomisk overlast som følge av alvorlige personvernkrenkelser ved behandling av personopplysninger.

I tillegg har allmenheten («alle og enhver») rett til å få generell informasjon om hvordan Fredly folkehøgskole behandler personopplysninger i undervisning, administrasjon og formidling. Det skal blant annet informeres om hvilke typer personopplysninger Fredly folkehøgskole behandler og hva opplysningene brukes til.

Fredly folkehøgskole informerer studenter om dette i sin personvernerklæring.

 

Hvem kan ansatte, søkere, elever, treningssenterkunder og gjesteforelesere henvende seg til for å ivareta sine personvernrettigheter?

Den enkelte skal ta kontakt med administrasjonen ved Fredly folkehøgskole dersom han/hun ønsker å gjøre sine rettigheter gjeldene i forhold til et bestemt system eller tjeneste. Dette kan gjøres ved å sende e-post til følgende adresse: kontor@old.fredly.sircondesign.net

Dersom den enkelte ikke får den hjelpen som han/hun trenger fra utøver av behandlingsansvaret, kan vedkommende henvende seg direkte til rektor ved Fredly folkehøgskole. Dette gjøres ved å sende e-post til følgende adresse: rektor@old.fredly.sircondesign.net